top of page

Bosteder & institutioner

Kurset er for dig, der arbejder med mennesker i dagligdagen. Vi ved at der er høje følelsesmæssige krav forbundet med at være nær mennesker der kan opleves med problemskabende adfærd. En adfærd der kan være rettet mod ting eller andre mennesker, eller rettet indad / selvskadende adfærd.

Statistik og undersøgelser viser desværre at volden er stigende på landets bosteder. Vores særligt udviklede koncept er udviklet med fokus på et trygt & sikkert arbejdsmiljø og med baggrund i Low Arousal og den Psyko-Fysiske metode. Herunder kan du læse mere om kompetenceudvikling og se et eksempel på et 2 dages kursus i konflikthåndtering, Low Arousal og Nænsom guidning. 

 • AFS - AUTISME

 • UDVIKLINGSHÆMNING

 • MISBRUGSOMRÅDET

 • HANDICAP

 • DEMENS

 • FORSORGSHJEM

 • SIKREDE INSTITUTIONER

 • SÆRLIGT SIKREDE INST

Kompetenceudvikling

På vores kurser lærer I at opbygge en sund konfliktkultur, hvor I er åbne og nysgerrige, når der opstår uenigheder og løser konflikter med dialog og fælles indsats. 

 • Har I oplevet voldsomme konflikter på arbejdspladsen i mødet med borgeren?

 • Har I oplevet interne konflikter og uenigheder i personalegruppen der fylder?

 • Har I oplevet ansatte der har været utrygge i forbindelse med arbejdets ?

 • Oplever i en forråelseskultur eller omsorgstræthed?

 • Har I brug for et mere trygt arbejdsmiljø?

 • Har i brug for hjælp til at skabe mere tryghed?

Kan du/I svare ja til en eller flere af disse så kan vi hjælpe Jer. Vi har specialiseret os i at lave helhedsorienterede kursusforløb i konfliktforebyggelse, konflikthåndtering og konfliktløsning for alle faggrupper, som møder borgere med konfliktskabende og/eller udadreagerende adfærd.

 

Vi arbejder på kurserne ud fra devisen om, at vi skal starte med os selv for at forandre verden.

Fysisk undervisning tilbydes med korte oplæg af 2-3 times varighed, enkeltdage eller sammenhængende dage, samt process orienterede forløb med fordelt over flere måneder.  Vi tilbyder også E-læring & online undervisning, både som planlagt livesession eller et tilpasset online forløb, hvor I kan  tage kurset lige når det passer jer.

 

Aller kursers indhold vil variere og vil blive tilpasset den enkelte faggruppe, tid, ønsker mm.

Kontakt os så finder vi det bedste indhold til dig og dine kolleger.

Antallet af voldssager stiger på psykiatriske bosteder

Gentagne slag, spark, kvælertag, dødstrusler og enkelte tilfælde af knivstik.

 

Rapporter fra Arbejdstilsynet viser, at der fortsat er massive udfordringer med vold på socialpsykiatriske bosteder, selvom området har haft politisk bevågenhed efter flere alvorlige ulykker og seks drab siden 2012.

 

Udviklingen ser ovenikøbet ud til at gå i den gale retning. I 92 tilfælde vurderede Arbejdstilsynet i løbet af 2022, at arbejdsmiljøloven var overtrådt, fordi personalet ikke var tilstrækkeligt beskyttet mod vold. Det er flere end nogensinde før, viser tilsynets tilgængelige data, og udviklingen ser ud til at fortsætte. I første halvdel af 2023 har Arbejdstilsynet således konstateret 52 lovovertrædelser.

Kilde: Fagbladet FOA.

Konflikthåndtering, Low Arousal & Nænsom guidning 

Tryghed, trivsel og arbejdsglæde og den rette kompetenceudvikling forebygger forråelse, omsorgstræthed og medvirker til mindre sygefravær, giver færre konflikter, men giver også stabilitet og fastholder gode medarbejdere. Kurset er målrettet alle der arbejder med mennesker på botilbud, institutioner, psykiatrien og i plejen.

 

Dette er et eksempel på et 2 dages kursus med fokus på konfliktforebyggelse, konflikthåndtering, guidning og principperne i Low Arousal. Kurset er praksisnært i forhold til indhold, formidling og øvelser. Vores vigtigste mål er, at I kan anvende det lærer, når I går ud ad døren efter endt kursus. ​

 

Dit udbytte af kurset Konflikthåndtering, Low Arousal & nænsom guidning: 

 • Viden og færdigheder til at forebygge og håndtere dagligdags konfliktepisoder ved at kunne anvende Low Arousal som metode i praksis

 • Besidde nødvendigt kendskab og viden om nedtrappende kommunikation og deeskalerende strategier 

 • Deltagerne tilegner sig forståelse for arousal og mentale tilstande der påvirker egen og andres adfærd 

 • En ny værktøjskasse med viden og færdigheder der kan tage i brug med det samme.

Metoden:

Low Arousal Metoden er en ikke konfronterende og konfliktnedtrappende metodisk tilgang og tænkemåde til mennesker, der er tæt på eller har mistet kontrollen. Nøgleordet for den professionelle er at bevare roen og undgå konfrontationer. Medarbejderen bliver trænet i at regulere sit eget og borgerens affektniveau, og i at aflede og deeskalere problemskabende adfærd og konflikter. 

Kursusindhold:

 • Konfliktforståelse og konfliktens felt

  • Vi gennemgår en model, der giver en dybere forståelse og indsigt i det ”at være i konflikt”. 

 • Konfliktforebyggelse – Hvad er det, der virker, hvis vi ønsker at forebygge konflikter på arbejdspladsen. Erfaringer fra evidens og best practice.

 • Relationens betydning – De forskellige perspektiver, belastninger og handlemuligheder 

 • Kommunikative strategier, nedtrappende kommunikation og forhandlingsteknikker.

 • At bevare roen og overblikket, kan være svært i en konflikt, hvor eleven gør medarbejderen utryg. Vi inddrager den positive anerkendende tilgang og positiv anerkendende kommunikation.

 • Strategier og kommunikation særligt målrettet situationer i moderat og høj arousal.

 • Low Arousal – en ikke konfronterende pædagogisk tilgang. Vi inddrager professor Andrew McDonnell´s forståelsesramme og principper til at forstå, forebygge, håndtere og løse konflikter med. 

 • Rollefordeling, samarbejde og deeskalering som metode:

  • For at sikre et godt samarbejde medarbejderne imellem skal rollerne være tydelige og velkendte.

  • Vi gennemgår vigtige strategier for at skabe ro i den opkørte situation. Målet er at hjælpe eleven til at genvinde kontrollen.

 • Exit og retrætestrategier når der er brug for pause eller ved høj risiko.

 • Tryghedsvurdering – akutte og planlagte situationer / risikovurdering i dagligdagen, hvad vil det sige at vurdere tryghed og risiko, og hvad skal vi gøre.

 

Juridiske aspekter i arbejdet.

 • Straffelovens § 13 – nødværge + § 14 – nødret

 • Særlovgivninger –  lov om voksenansvar / serviceloven.

 

Tryghedstræning:

 • Medarbejderens fysiske placering og fysiske tilgang til borgeren

 • Rollefordeling, samarbejde og deeskalering som metode:

  • For at sikre et godt samarbejde medarbejderne imellem skal rollerne være tydelige og velkendte.

  • Vi gennemgår vigtige strategier for at skabe ro i den opkørte situation. Målet er at hjælpe borgeren til at genvinde kontrollen.

  • Nænsom guidning - særligt udviklede teknikker

Teknikker til Skånsom Nødværge og Skånsom magtanvendelse kan tilvælges.

Vores udgangspunkt er at magtanvendelser er absolut sidste udvej, og alt det vi træner er baseret på etik, omsorg og skånsomhed.

Hvad er den største udfordring  ved magtanvendelse?

bottom of page