Standing Meeting

PERSONALETRÆNING

Et særligt tilpasset tilbud til jeres medarbejdere. Vi tilbyder halve dage, hele dage, og kursusforløb over flere dage. Indholdet bliver afstemt efter Jeres ønsker, behov, tid, og ressourcer.

Undervisningen kan afholdes på arbejdspladsen, ellers vi finder egnede lokaler, der passer til deltagerantal og kursusindhold. Vi tilbyder desuden online undervisningsmoduler og virtuel træning, som kan tilkøbes til både basis- og vedligeholdelsestræning.


Deltagerantallet kan variere, fra små grupper/teams til hele arbejdspladsen der ønsker at blive undervist samlet. Vi har også stor erfaring i at facilitere foredrag, workshops for +100 medarbejdere.


Vi anbefaler altid, at man tænker i et helhedsorienteret forløb, hvor læringsproces og forankring, samt inddragelse af arbejdspladsen egne valgte metoder/procedurer inddrages i undervisningen.

Informational%2520Interview_edited_edited.jpg

Konceptet og indholdet

Igennem de sidst mange år er den fysiske vold, de verbale trusler og krænkelser steget på både private og offentlige arbejdspladser i Danmark. På samme tid har mange arbejdspladser oplevet store besparelser og ændringer i organisationen, nye myndighedskrav m.m. Det har bla. medført øget pres på ledere og medarbejdere i dagligdagen, og et øget sygefravær, som både har haft store menneskelige og økonomiske omkostninger. 

På nogle arbejdspladser har man også oplevet en gruppekultur, der er blevet mere rå og til tider kold, uden at de professionelle selv har opdaget det. Et udpræget tegn på afmagt, og noget som kan være en af de bærende årsager til et stort antal konflikter i dagligdagen. 

Kan vi gøre noget ved denne forråelse, og til tider negative etiske og moralske tilgang til andre mennesker? Kan vi reparere den slidtage, som kulturen har båret med sig, også selv om vi ved, at det for mange medarbejdere har handlet om ren overlevelse! 

ja, det kan vi godt! Men det er hårdt arbejde. Det kræver b.la. at vi tør kigge på os selv. Både se på de tydelige tegn og den konkrete adfærd, men også kigge på de grundlæggende årsager. Vi kan ikke gøre det for jer, men vi kan hjælpe jer på vej. Både med at starte processen op, så i, som personalegruppe, får reflekteret og får sat ord på, og vi kan også hjælpe jer på vej med konkrete værktøjer. 

Nøgleordet er ”tryghed”. 

Vores koncept er udviklet over mange år. Vi ved, at mennesket lærer forskelligt, og derfor arbejder vi på vores kurser med både den visuelle, teoretiske og kropslige læring. Vi tilpasser kurserne til jer og de konfliktniveauer i oplever. Det, i lærer på vores kurser, kan i bruge med det samme, og i vil blive klædt på, så i er bedre rustet til at klare alle faser og udfordringer, uanset hvilken konflikttype i møder. 

Vi benytter os af den nyeste forskning og viden, og derfor tager vi altid udgangspunkt i det, i er gode til. Der hvor i lykkes, og vi arbejder med det, i ved noget om i forvejen, og så bygger vi videre på det. Vi arbejder gerne på alle plan i organisationen.Vi håber derved på at fremelske jeres naturlige lyst til at blive endnu bedre, til det i gør, men også turde forandre jer og gøre noget andet end det i plejer. Det ansvar ligger hos jer, men som vi skriver, skal vi nok hjælpe jer godt og sikkert på vej. 

Tryghed:
Hvis man møder eller arbejder med borgere, der har haft det svært og kan opleves som truende og voldelige, er det at have styr på strategierne helt essentielt.

Den særlige trænings- og undervisningsform som vi tilbyder, kan skabe og give den nødvendige tryghed, der kan gøre dig i stand til at deeskalere og nedtrappe konflikten. Vores fokus er, at have borgeren i centrum, men også at der er tænkt sikkerhed ind i de strategier, der benyttes eller aftales. Du og dine kollegers sikkerhed er vigtig og fysisk indgriben er den sidste udvej. Vi underviser i Low Arousal tilgangen, og er meget bevidste om at inddrage principperne om bla. ansvar, kravstilpasning og effektsmitte.

Målet er at kunne agere bevidst frem for, at reagerer ubevidst. 

Vi gør altid vores bedste for at være den bedste sparringspartner.
Læs mere her på siden og kontakt os gerne uforpligtigende, hvis du har lyst til at vide mere.

METODER

"Det handler om mennesker"

FHL-METODEN

EN HELHEDSORIENTERET UNDERVISNINGS- OG TRÆNINGSMETODE, SOM ER UDVIKLET AF INSTITUT FOR KONFLIKTHÅNDTERING PÅ BAGGRUND AF NYESTE VIDEN & EVIDENS, OG MERE END 20 ÅRS PRAKTISK ERFARING. METODEN INDEHOLDER FYSISKE OPLÆG OG TRÆNING KOMBINERET MED ONLINE MODULER FOR AT SIKRE INTRODUKTION, BASISTRÆNING, UDVIKLING, PROCES OG FORANKRING.

FHL - Metoden.png
Institut for Konflikthåndtering.png

DEN PSYKO-FYSISKE METODE

TEORETISKE OPLÆG - LOVGIVNING - SAMARBEJDE - NÆNSOM GUIDNING - SKÅNSOM NØDVÆRGE - SKÅNSOM MAGTANVENDELSE

APG - AROUSAL PROFIL & GUIDELINE .png

APG-AROUSAL PROFIL & GUIDELINE

UDARBEJDELSE AF RISIKO- OG HANDLEPROFIL MÅLRETTET MENNESKER MED SÆRLIGE BEHOV. EVIDENSBASERET METODE UDVIKLET SPECIELT TIL DANSKE FORHOLD

LOW AROUSAL

RO SMITTER !
EN IKKE KONFRONTERENDE, KONFLIKTNEDTRAPPENDE & TRYGHEDSSKABENDE PÆDAGOGISK TILGANG

Institut for Konflikthåndtering - Low Ar

KURSUSFORLØB

 • Har I oplevet voldsomme konflikter på arbejdspladsen i mødet med borgeren? 

 • Har I oplevet interne konflikter og uenigheder i personalegruppen der fylder? 

 • Har I oplevet ansatte der har været utrygge i forbindelse med arbejdets udførelse? 

 • Oplever i en forråelseskultur eller omsorgstræthed? 

 • Har I brug for et mere trygt arbejdsmiljø? 

 • Har i brug for hjælp til at skabe mere tryghed? 


Kan du/I svare ja til en eller flere af disse så kan vi hjælpe Jer. Vi har specialiseret os i at lave helhedsorienterede kursusforløb i konfliktforebyggelse, konflikthåndtering og konfliktløsning for alle faggrupper, som møder borgere med konfliktskabende og/eller udadreagerende adfærd. Vi arbejder på kurserne ud fra devisen om, at vi skal starte med os selv for at forandre verden. En veldudannet og bevidst personalegruppe møder ofte færre og mindre voldsomme konflikter. Forskningen underbygger, at den primære forebyggelse er den vigtigste, hvilket er en vigtig del af undervisningen.


I vores pædagogiske tilgang arbejder vi bla. med: 

 • konfliktnedtrappende adfærd / kommunikation 

 • Low Arousal 

 • Positiv anerkendende tilgang 

 • Aktiv lytning 

 • At flytte det ubevidste til det bevidste 

 • Konfliktens felt 

 • Relationsarbejdet 

 • Skånsom magtanvendelse og frigørelser 

 • Respekten for medmennesket.


Målet er således at vi selv i voldsomme situationer forsøger at agere hensigtsmæssigt jvf. gældende lovgivning, og med respekt for det etiske.

Casual Business Meeting

KURSUSINDHOLD

Konflikthåndtering - Low Arousal fra teori til praksis / 2 dage.

Kursusbeskrivelse:

Tryghed, trivsel og arbejdsglæde medvirker til mindre sygefravær, giver færre konflikter, men giver også stabilitet og fastholder gode medarbejdere.

 

Dette er et 2 dages kursus med fokus på forebyggelse, håndtering og principperne i Low Arousal.

Kurset er praksisnært i forhold til indhold, formidling og øvelser. Vores vigtigste mål er, at I kan anvende det lærer, når I går ud ad døren efter endt kursus. Vi tilbyder et kompetenceløft til alle i organisationen. Med høj faglighed, spændende og inspirerende oplæg, inddragelse af jeres egne retningslinjer er I sikre på et højt stort udbytte.  

Vores forløb er målrettet alle, der arbejder med mennesker, eller som møder mennesker i deres daglige virke. Både jer der er i front, jer der tager telefonen eller jer, der er den gode kollega, der gerne vil støtte og hjælpe. Vi er specialister i at omsætte teori til praksis!

 

Dit udbytte af kurset Konflikthåndtering – Low Arousal fra teori til praksis er bla.: 

 • Viden og færdigheder til at forebygge og håndtere dagligdags konfliktepisoder ved at kunne anvende Low Arousal som metode i praksis

 • Besidde nødvendigt kendskab og viden om nedtrappende kommunikation og deeskalerende strategier 

 • Deltagerne tilegner sig forståelse for arousal og mentale tilstande der påvirker egen og andres adfærd 

 • En ny værktøjskasse med viden og færdigheder der kan tage i brug med det samme. 

 

 

Metoden:

Low Arousal Metoden er en ikke voldelig og konfliktnedtrappende metodisk tilgang og tænkemåde til mennesker, der er tæt på eller har mistet kontrollen. Nøgleordet for den professionelle er at bevare roen og undgå konfrontationer. Medarbejderen bliver trænet i at regulere sit eget og borgerens affektniveau, og i at aflede og deeskalere problemskabende adfærd og konflikter. 

 

Forskning og undersøgelser viser at op mod 80 % af konflikterne, er skabt af personalet, og målet er at ingen taber kontrollen. Det er hverken simpelt eller enkelt, når vi ved, hvor komplekse konfliktsituationer kan være i dagligdagen. Vi arbejder derfor både med det verbale og nonverbale sprog, samarbejde, viden om udfordringer og begrænsninger i de forskellige arousal niveauer, trygheds-og risikovurdering og fysiske interventioner og strategier. Målet er forebygge magtanvendelser, og at den fysiske indgriben er absolut sidste udvej.

 

Kontakt os på telefon 28566430 for at få et tilpasset og skræddersyet tilbud til jeres arbejdsplads.

 

Hvem underviser vi i konflikthåndtering og Low Arousal:

Kurset er for dig, der arbejder med mennesker i dagligdagen. Metoden er særlig anvendelig inden for socialpsykiatrien(botilbud), ældrepleje, psykiatrien, skoler og specialområdet. Faggrupperne er skolelærer, pædagoger, læger, sygeplejersker, socialrådgivere, sosu-assistenter, og sosu-hjælpere.

 

Kursusindhold:

Konfliktforståelse og konfliktens felt

 • Vi gennemgår en model, der giver en dybere forståelse og indsigt i det ”at være i konflikt”. 

 • Konfliktforebyggelse – Hvad er det, der virker, hvis vi ønsker at forebygge konflikter på arbejdspladsen. Erfaringer fra evidens og best practice.

 • Relationens betydning – De forskellige perspektiver, belastninger og handlemuligheder 

 

Kommunikative strategier, nedtrappende kommunikation og forhandlingsteknikker:

 • At bevare roen og overblikket, kan være svært i en konflikt, hvor borgeren gør medarbejderen utryg. Vi inddrager den positive anerkendende tilgang og positiv anerkendende kommunikation.

 • Strategier og kommunikation særligt målrettet situationer i moderat og høj arousal.

 • Low Arousal – ikke voldelig kommunikation. Vi inddrager professor Andrew McDonnell´s forståelsesramme og principper til at forebygge, forstå og løse konflikter med. 

 

Rollefordeling, samarbejde og deeskalering som metode:

 • For at sikre et godt samarbejde medarbejderne imellem skal rollerne være tydelige og velkendte.

 • Deeskalering som strategi og som metode. Vi gennemgår vigtige strategier for at skabe ro i den opkørte situation. Målet er at hjælpe borgeren til at genvinde kontrollen.

 • Exit og retrætestrategier når der er brug for pause eller ved høj risiko.

 • Tryghedsvurdering – akutte og planlagte situationer / risikovurdering i dagligdagen, hvad vil det sige at vurdere tryghed og risiko, og hvad skal vi gøre.

 

Juridiske aspekter i arbejdet.

 • Straffelovens § 13 – nødværge + § 14 – nødret

 • Særlovgivninger – fx Serviceloven. Lov om voksenansvar, folkeskoleloven.

 

Tryghedstræning:

 • Medarbejderens fysiske placering og fysiske tilgang til borgeren

 • Deeskalering og samarbejde – vi træner teknikker til at skabe ro i en opkørt situation

Vi tilbyder undervisning i følgende temaer:

KONFLIKTFOREBYGGELSE & KONFLIKTFORSTÅELSE

DEESKALERING SOM METODE

RELATIONELLE VIRKEMIDLER

TRYGHEDSTRÆNING & PSYKO-FYSISK TRÆNING

LOW AROUSAL

MENTALISERING

SKÅNSOM NØDVÆRGE & NÆNSOM GUIDNING

SKÅNSOM MAGTANVENDELSE

KONFLIKTHÅNDTERING

TRYGHEDSGUIDE & RISIKOVURDERING

KONFLIKTSTILE, SAMARBEJDE OG ROLLEFORDELING

KOMMUNIKATION - VERBALT OG NONVERBALT

LOVGIVNING, REGISTRERING OG ANMELDELSER

EFTERVÆRN - REAKTIONER, DEFUSING & DEBRIEFING

APG - AROUSAL PROFILE & GUIDELINE

DIAGNOSEFORSTÅELSE

ARBEJDSMILJØ - TRIVSEL & ARBEJDSGLÆDE

MILJØTERAPI, TILKNYTNINGSSTILE & MODOVERFØRING