top of page

Personaletræning

Et særligt tilpasset tilbud til jeres medarbejdere. Vi tilbyder halve dage, hele dage, og kursusforløb over flere dage. Indholdet bliver afstemt efter Jeres ønsker, behov, tid, og ressourcer.

Undervisningen kan afholdes på arbejdspladsen, ellers vi finder egnede lokaler, der passer til deltagerantal og kursusindhold. Vi tilbyder desuden online undervisningsmoduler og virtuel træning, som kan tilkøbes til både basis- og vedligeholdelsestræning. Deltagerantallet kan variere, fra små grupper/teams til hele arbejdspladsen der ønsker at blive undervist samlet. Vi har også stor erfaring i at facilitere foredrag, workshops for +100 medarbejdere.

 

Vi anbefaler altid, at man tænker i et helhedsorienteret forløb, hvor læringsproces og forankring, samt inddragelse af arbejdspladsen egne valgte metoder/procedurer inddrages i undervisningen.

Konceptet og indholdet

Igennem de sidst mange år er den fysiske vold, de verbale trusler og krænkelser steget på både private og offentlige arbejdspladser i Danmark. På samme tid har mange arbejdspladser oplevet store besparelser og ændringer i organisationen, nye myndighedskrav m.m. Det har bla. medført øget pres på ledere og medarbejdere i dagligdagen, og et øget sygefravær, som både har haft store menneskelige og økonomiske omkostninger. 

På nogle arbejdspladser har man også oplevet en gruppekultur, der er blevet mere rå og til tider kold, uden at de professionelle selv har opdaget det. Et udpræget tegn på afmagt, og noget som kan være en af de bærende årsager til et stort antal konflikter i dagligdagen. 

Kan vi gøre noget ved denne forråelse, og til tider negative etiske og moralske tilgang til andre mennesker? Kan vi reparere den slidtage, som kulturen har båret med sig, også selv om vi ved, at det for mange medarbejdere har handlet om ren overlevelse! 

ja, det kan vi godt! Men det er hårdt arbejde. Det kræver b.la. at vi tør kigge på os selv. Både se på de tydelige tegn og den konkrete adfærd, men også kigge på de grundlæggende årsager. Vi kan ikke gøre det for jer, men vi kan hjælpe jer på vej. Både med at starte processen op, så i, som personalegruppe, får reflekteret og får sat ord på, og vi kan også hjælpe jer på vej med konkrete værktøjer. 

Nøgleordet er ”tryghed”. 

Vores koncept er udviklet over mange år. Vi ved, at mennesket lærer forskelligt, og derfor arbejder vi på vores kurser med både den visuelle, teoretiske og kropslige læring. Vi tilpasser kurserne til jer og de konfliktniveauer i oplever. Det, i lærer på vores kurser, kan i bruge med det samme, og i vil blive klædt på, så i er bedre rustet til at klare alle faser og udfordringer, uanset hvilken konflikttype i møder. 

Vi benytter os af den nyeste forskning og viden, og derfor tager vi altid udgangspunkt i det, i er gode til. Der hvor i lykkes, og vi arbejder med det, i ved noget om i forvejen, og så bygger vi videre på det. Vi arbejder gerne på alle plan i organisationen.Vi håber derved på at fremelske jeres naturlige lyst til at blive endnu bedre, til det i gør, men også turde forandre jer og gøre noget andet end det i plejer. Det ansvar ligger hos jer, men som vi skriver, skal vi nok hjælpe jer godt og sikkert på vej. 

Tryghed:
Hvis man møder eller arbejder med borgere, der har haft det svært og kan opleves som truende og voldelige, er det at have styr på strategierne helt essentielt.

Den særlige trænings- og undervisningsform som vi tilbyder, kan skabe og give den nødvendige tryghed, der kan gøre dig i stand til at deeskalere og nedtrappe konflikten. Vores fokus er, at have borgeren i centrum, men også at der er tænkt sikkerhed ind i de strategier, der benyttes eller aftales. Du og dine kollegers sikkerhed er vigtig og fysisk indgriben er den sidste udvej. Vi underviser i Low Arousal tilgangen, og er meget bevidste om at inddrage principperne om bla. ansvar, kravstilpasning og effektsmitte.

Målet er at kunne agere bevidst frem for, at reagerer ubevidst. 

Vi gør altid vores bedste for at være den bedste sparringspartner.
Læs mere her på siden og kontakt os gerne uforpligtigende, hvis du har lyst til at vide mere.

METODER

"Det handler om mennesker"

FHL-METODEN

EN HELHEDSORIENTERET UNDERVISNINGS- OG TRÆNINGSMETODE, SOM ER UDVIKLET AF INSTITUT FOR KONFLIKTHÅNDTERING PÅ BAGGRUND AF NYESTE VIDEN & EVIDENS, OG MERE END 20 ÅRS PRAKTISK ERFARING. METODEN INDEHOLDER FYSISKE OPLÆG OG TRÆNING KOMBINERET MED ONLINE MODULER FOR AT SIKRE INTRODUKTION, BASISTRÆNING, UDVIKLING, PROCES OG FORANKRING.

FHL - Metoden / Forebyggelse håndtering og læring
Den Psyko-Fysiske Metode

DEN PSYKO-FYSISKE METODE

TEORETISKE OPLÆG - LOVGIVNING - SAMARBEJDE - NÆNSOM GUIDNING - SKÅNSOM NØDVÆRGE - SKÅNSOM MAGTANVENDELSE

LA - LOW AROUSAL

RO SMITTER !
EN IKKE KONFRONTERENDE, KONFLIKTNEDTRAPPENDE & TRYGHEDSSKABENDE PÆDAGOGISK TILGANG.

 

VI TILBYDER LA - INTRO,  LA - BASIS 1 OG LA - BASIS 2 + TILPASSEDE LA KURSER

Institut for Konflikthåndtering - Low Ar
IFKH APG - Arousal Profil & Guideline

APG-AROUSAL PROFIL & GUIDELINE

UDARBEJDELSE AF RISIKO- OG HANDLEPROFIL MÅLRETTET MENNESKER MED SÆRLIGE BEHOV. EVIDENSBASERET METODE UDVIKLET SPECIELT TIL DANSKE FORHOLD

KURSUSFORLØB

 • Har I oplevet voldsomme konflikter på arbejdspladsen i mødet med borgeren? 

 • Har I oplevet interne konflikter og uenigheder i personalegruppen der fylder? 

 • Har I oplevet ansatte der har været utrygge i forbindelse med arbejdets udførelse? 

 • Oplever i en forråelseskultur eller omsorgstræthed? 

 • Har I brug for et mere trygt arbejdsmiljø? 

 • Har i brug for hjælp til at skabe mere tryghed? 


Kan du/I svare ja til en eller flere af disse så kan vi hjælpe Jer. Vi har specialiseret os i at lave helhedsorienterede kursusforløb i konfliktforebyggelse, konflikthåndtering og konfliktløsning for alle faggrupper, som møder borgere med konfliktskabende og/eller udadreagerende adfærd. Vi arbejder på kurserne ud fra devisen om, at vi skal starte med os selv for at forandre verden. En veldudannet og bevidst personalegruppe møder ofte færre og mindre voldsomme konflikter. Forskningen underbygger, at den primære forebyggelse er den vigtigste, hvilket er en vigtig del af undervisningen.


I vores pædagogiske tilgang arbejder vi bla. med: 

 • konfliktnedtrappende adfærd / kommunikation 

 • Low Arousal 

 • Positiv anerkendende tilgang 

 • Aktiv lytning 

 • At flytte det ubevidste til det bevidste 

 • Konfliktens felt 

 • Relationsarbejdet 

 • Skånsom magtanvendelse og frigørelser 

 • Respekten for medmennesket.


Målet er således at vi selv i voldsomme situationer forsøger at agere hensigtsmæssigt jvf. gældende lovgivning, og med respekt for det etiske.

Casual Business Meeting

EKSEMPLER PÅ KURSUSINDHOLD

Konflikthåndtering - Low Arousal fra teori til praksis / 2 dage.

Kursusbeskrivelse:

Tryghed, trivsel og arbejdsglæde medvirker til mindre sygefravær, giver færre konflikter, men giver også stabilitet og fastholder gode medarbejdere.

 

Dette er et 2 dages kursus med fokus på forebyggelse, håndtering og principperne i Low Arousal.

Kurset er praksisnært i forhold til indhold, formidling og øvelser. Vores vigtigste mål er, at I kan anvende det lærer, når I går ud ad døren efter endt kursus. Vi tilbyder et kompetenceløft til alle i organisationen. Med høj faglighed, spændende og inspirerende oplæg, inddragelse af jeres egne retningslinjer er I sikre på et højt stort udbytte.  

Vores forløb er målrettet alle, der arbejder med mennesker, eller som møder mennesker i deres daglige virke. Både jer der er i front, jer der tager telefonen eller jer, der er den gode kollega, der gerne vil støtte og hjælpe. Vi er specialister i at omsætte teori til praksis!

 

Dit udbytte af kurset Konflikthåndtering – Low Arousal fra teori til praksis er bla.: 

 • Viden og færdigheder til at forebygge og håndtere dagligdags konfliktepisoder ved at kunne anvende Low Arousal som metode i praksis

 • Besidde nødvendigt kendskab og viden om nedtrappende kommunikation og deeskalerende strategier 

 • Deltagerne tilegner sig forståelse for arousal og mentale tilstande der påvirker egen og andres adfærd 

 • En ny værktøjskasse med viden og færdigheder der kan tage i brug med det samme. 

 

 

Metoden:

Low Arousal Metoden er en ikke voldelig og konfliktnedtrappende metodisk tilgang og tænkemåde til mennesker, der er tæt på eller har mistet kontrollen. Nøgleordet for den professionelle er at bevare roen og undgå konfrontationer. Medarbejderen bliver trænet i at regulere sit eget og borgerens affektniveau, og i at aflede og deeskalere problemskabende adfærd og konflikter. 

 

Forskning og undersøgelser viser at op mod 80 % af konflikterne, er skabt af personalet, og målet er at ingen taber kontrollen. Det er hverken simpelt eller enkelt, når vi ved, hvor komplekse konfliktsituationer kan være i dagligdagen. Vi arbejder derfor både med det verbale og nonverbale sprog, samarbejde, viden om udfordringer og begrænsninger i de forskellige arousal niveauer, trygheds-og risikovurdering og fysiske interventioner og strategier. Målet er forebygge magtanvendelser, og at den fysiske indgriben er absolut sidste udvej.

 

Kontakt os på telefon 28566430 for at få et tilpasset og skræddersyet tilbud til jeres arbejdsplads.

 

Hvem underviser vi i konflikthåndtering og Low Arousal:

Kurset er for dig, der arbejder med mennesker i dagligdagen. Metoden er særlig anvendelig inden for socialpsykiatrien(botilbud), ældrepleje, psykiatrien, skoler og specialområdet. Faggrupperne er skolelærer, pædagoger, læger, sygeplejersker, socialrådgivere, sosu-assistenter, og sosu-hjælpere.

 

Kursusindhold:

Konfliktforståelse og konfliktens felt

 • Vi gennemgår en model, der giver en dybere forståelse og indsigt i det ”at være i konflikt”. 

 • Konfliktforebyggelse – Hvad er det, der virker, hvis vi ønsker at forebygge konflikter på arbejdspladsen. Erfaringer fra evidens og best practice.

 • Relationens betydning – De forskellige perspektiver, belastninger og handlemuligheder 

 

Kommunikative strategier, nedtrappende kommunikation og forhandlingsteknikker:

 • At bevare roen og overblikket, kan være svært i en konflikt, hvor borgeren gør medarbejderen utryg. Vi inddrager den positive anerkendende tilgang og positiv anerkendende kommunikation.

 • Strategier og kommunikation særligt målrettet situationer i moderat og høj arousal.

 • Low Arousal – ikke voldelig kommunikation. Vi inddrager professor Andrew McDonnell´s forståelsesramme og principper til at forebygge, forstå og løse konflikter med. 

 

Rollefordeling, samarbejde og deeskalering som metode:

 • For at sikre et godt samarbejde medarbejderne imellem skal rollerne være tydelige og velkendte.

 • Deeskalering som strategi og som metode. Vi gennemgår vigtige strategier for at skabe ro i den opkørte situation. Målet er at hjælpe borgeren til at genvinde kontrollen.

 • Exit og retrætestrategier når der er brug for pause eller ved høj risiko.

 • Tryghedsvurdering – akutte og planlagte situationer / risikovurdering i dagligdagen, hvad vil det sige at vurdere tryghed og risiko, og hvad skal vi gøre.

 

Juridiske aspekter i arbejdet.

 • Straffelovens § 13 – nødværge + § 14 – nødret

 • Særlovgivninger – fx Serviceloven. Lov om voksenansvar, folkeskoleloven.

 

Tryghedstræning:

 • Medarbejderens fysiske placering og fysiske tilgang til borgeren

 • Deeskalering og samarbejde – vi træner teknikker til at skabe ro i en opkørt situation

Konflikthåndtering i folkeskoler & specialskoler

Folkeskoler og specialskoler

Konflikthåndtering & nænsom guidning i folkeskoler og specialskoler

Kursusbeskrivelse:

Tryghed, trivsel og arbejdsglæde medvirker til mindre sygefravær, giver færre konflikter, men giver også stabilitet og fastholder gode medarbejdere.

 

Dette er et 2 dages kursus med fokus på forebyggelse, håndtering og principperne i Low Arousal.

Kurset er praksisnært i forhold til indhold, formidling og øvelser. Vores vigtigste mål er, at I kan anvende det lærer, når I går ud ad døren efter endt kursus. Vi tilbyder et kompetenceløft til alle i organisationen. Med høj faglighed, spændende og inspirerende oplæg, inddragelse af jeres egne retningslinjer er I sikre på et højt stort udbytte.  

Vores forløb er målrettet alle, der arbejder med mennesker, eller som møder mennesker i deres daglige virke. Både jer der er i front, jer der tager telefonen eller jer, der er den gode kollega, der gerne vil støtte og hjælpe. Vi er specialister i at omsætte teori til praksis!

 

Dit udbytte af kurset Konflikthåndtering – Low Arousal fra teori til praksis er bla.: 

 • Viden og færdigheder til at forebygge og håndtere dagligdags konfliktepisoder ved at kunne anvende Low Arousal som metode i praksis

 • Besidde nødvendigt kendskab og viden om nedtrappende kommunikation og deeskalerende strategier 

 • Deltagerne tilegner sig forståelse for arousal og mentale tilstande der påvirker egen og andres adfærd 

 • En ny værktøjskasse med viden og færdigheder der kan tage i brug med det samme. 

 

 

Metoden:

Low Arousal Metoden er en ikke voldelig og konfliktnedtrappende metodisk tilgang og tænkemåde til mennesker, der er tæt på eller har mistet kontrollen. Nøgleordet for den professionelle er at bevare roen og undgå konfrontationer. Medarbejderen bliver trænet i at regulere sit eget og borgerens affektniveau, og i at aflede og deeskalere problemskabende adfærd og konflikter. 

 

Forskning og undersøgelser viser at op mod 80 % af konflikterne, er skabt af personalet, og målet er at ingen taber kontrollen. Det er hverken simpelt eller enkelt, når vi ved, hvor komplekse konfliktsituationer kan være i dagligdagen. Vi arbejder derfor både med det verbale og nonverbale sprog, samarbejde, viden om udfordringer og begrænsninger i de forskellige arousal niveauer, trygheds-og risikovurdering og fysiske interventioner og strategier. Målet er forebygge magtanvendelser, og at den fysiske indgriben er absolut sidste udvej.

 

Kontakt os på telefon 28566430 for at få et tilpasset og skræddersyet tilbud til jeres arbejdsplads.

 

Hvem underviser vi i konflikthåndtering og Low Arousal:

Kurset er for dig, der arbejder med mennesker i dagligdagen. Metoden er særlig anvendelig inden for socialpsykiatrien(botilbud), ældrepleje, psykiatrien, skoler og specialområdet. Faggrupperne er skolelærer, pædagoger, læger, sygeplejersker, socialrådgivere, sosu-assistenter, og sosu-hjælpere.

 

Kursusindhold:

Konfliktforståelse og konfliktens felt

 • Vi gennemgår en model, der giver en dybere forståelse og indsigt i det ”at være i konflikt”. 

 • Konfliktforebyggelse – Hvad er det, der virker, hvis vi ønsker at forebygge konflikter på arbejdspladsen. Erfaringer fra evidens og best practice.

 • Relationens betydning – De forskellige perspektiver, belastninger og handlemuligheder 

 

Kommunikative strategier, nedtrappende kommunikation og forhandlingsteknikker:

 • At bevare roen og overblikket, kan være svært i en konflikt, hvor borgeren gør medarbejderen utryg. Vi inddrager den positive anerkendende tilgang og positiv anerkendende kommunikation.

 • Strategier og kommunikation særligt målrettet situationer i moderat og høj arousal.

 • Low Arousal – ikke voldelig kommunikation. Vi inddrager professor Andrew McDonnell´s forståelsesramme og principper til at forebygge, forstå og løse konflikter med. 

 

Rollefordeling, samarbejde og deeskalering som metode:

 • For at sikre et godt samarbejde medarbejderne imellem skal rollerne være tydelige og velkendte.

 • Deeskalering som strategi og som metode. Vi gennemgår vigtige strategier for at skabe ro i den opkørte situation. Målet er at hjælpe borgeren til at genvinde kontrollen.

 • Exit og retrætestrategier når der er brug for pause eller ved høj risiko.

 • Tryghedsvurdering – akutte og planlagte situationer / risikovurdering i dagligdagen, hvad vil det sige at vurdere tryghed og risiko, og hvad skal vi gøre.

 

Juridiske aspekter i arbejdet.

 • Straffelovens § 13 – nødværge + § 14 – nødret

 • Særlovgivninger – fx Serviceloven. Lov om voksenansvar, folkeskoleloven.

 

Tryghedstræning:

 • Medarbejderens fysiske placering og fysiske tilgang til borgeren

 • Deeskalering og samarbejde – vi træner teknikker til at skabe ro i en opkørt situation

Personcentreret omsorg & nænsom guidning i omsorgsfagene

Som ansat i omsorgsfagene møder man dagligt konkrete udfordringer og problemer. Det kan være også svært at håndtere og leve op til de forventinger og krav der stilles.

Den særlige lovgivning der er på både børne & unge, og på voksenområdet, giver medarbejderne nogle helt konkrete muligheder for at kunne håndtere de mange forskellige situationer som dagligdagen byder.

 

Det betyder at medarbejderne både er omsorgsgivere og magtudøvere. Det er derfor helt essentielt, at alle er kvalificerede til fagligt at kunne håndtere disse vanskelige situationer. Evnen til at kunne tilbyde og udføre den personcentrerede omsorg, med udgangspunkt i at det enkelte menneske er unikt og noget særligt, og evnen til at kunne efterleve og følge principperne omkring magtanvendelse. Kunsten er, at kunne "guide nænsomt" og undgå den fysiske magtanvendelse.

 

De generelle pricipper der skal følges er:

 • Mindstemiddelsprincip

 • Proportionalitetsprincippet

 • Individualitetsprincippet

 • Skånsomhedsprincippet

 • Åbenhedsprincippet

 • Legalitetsprincippet

HUSK: magt og indgreb må aldrig erstatte omsorg og socialpædagogisk støtte!

 

Alle kurser tilpasses det enkelte fagområde.

LOVGIVNING & JURA

Det stilles store krav til ledelse og medarbejdere og særligt også kendskab til gældende lovgivning. Kendskab til indhold og forståelse for hvordan I kan, skal og bør tolke den lovgivning, som er gældende for Jeres arbejdsplads, gør at I har styr på ”rammen”, så I ved hvad I må og kan gøre. Bevidste medarbejdere, træffer bevidste valg og udståler sikkerhed og skaber tryghed for dem selv og for de borgere de møder på jobbet.

 

Der findes mange forskellige love og derfor har vi I den Psyko-Fysiske metode opfundet nogle simple og enkle måder at arbejde med bevidstheden. I forhold til magtanvendelse kan, når i står i en svær situation, stille jer selv spørgsmålet:

MÅ VI – KAN VI – SKAL VI

MÅ VI:    Hvad siger loven/er kravene til en magtanvendelse opfyldt?

KAN VI:  Hvad kan jeg/vi, har vi ressourcerne til at gennemføre sikkert og forsvarligt, skal vi tilkalde hjælp fra         kolleger eller tilkalde politiet?

SKAL VI:  Selvom loven er opfyldt, og selvom vi har ressourcerne, skal vi stadig se om vi kan sikre en mindre indgriben.

Vores oplæg omkring det juridiske indgår automatisk i de fleste af vores kurser, men vi afholder også oplæg med fokus på lovgivning og praksisnære episoder og dilemmaer. Disse oplæg er typisk af 3 timers varighed. 

Dansk lovgivning

-        Straffeloven § 13 + 14 - nødværge/nødret + § 119 + 121 - vold, trusler og chikane

 • LBK nr. 1360 af 28. september 2022.

-        Folkeskoleloven:

 • LBK nr 1396 af 28/09/2020

-        Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge:

 • LBK nr 764 af 01/08/2019

-        Serviceloven:

 • LBK nr 1287 af 28/08/2020

-        Sundhedsloven:

 • LBK nr 210 af 27/01/2022

-        Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile:

 • LOV nr 655 af 08/06/2017

-        Psykiatriloven + vejledning om anvendelse af tvang i psykiatrien:

 • VEJ nr 9552 af 10/08/2020

Grønlandsk lovgivning

-        Bekendtgørelse af Kriminalloven for Grønland: 

 • kriminallov for Grønland, lov nr. 306 af 30. april 2008, med de ændringer der følger af § 1 i lov nr.735 af 25. juni 2014, § 4 i lov nr. 103 af 3. februar 2016 og § 2 i lov nr. 149 af 7. februar 2017.

-         Inatsisartutlov om magtanvendelse inden for det sociale område:

 • Inatsisartutlov nr. 1 af 21. november 2013 om magtanvendelse inden for det sociale område, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 38 af 23. november 2017 og Inatsisartutlov nr. 47 af 23. november 2017

Opfølgning, registreringer, anmeldelser og analyser

 • Hvordan kan vi foretage Intern registrering af krænkelser, trusler, vold.

 • Gennemgang af vejledninger i forhold til anmeldelser til politiet

 • Registreringer af arbejdsskader hos AES – Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

 • Gennemgang af skemaer og metoder til analyse og forebyggelse

Centrale principper:

Hvis en pædagogisk og forebyggende tilgang ikke er mulig, og det er nødvendigt at foretage en magtanvendelse, skal disse principper altid iagttages:

 • Socialpædagogisk bistand, omsorg og pleje går altid forud for magtanvendelse (begræns magtanvendelse mest muligt)

 • En magtanvendelse skal stå i et rimeligt forhold til det man ønsker at opnå (proportionalitetsprincippet)

 • En magtanvendelse skal begrænses til det absolut nødvendige og være så kortvarig som mulig (mindsteindgrebsprincippet)

 • En magtanvendelse skal være så kortvarig som mulig og med stor hensyntagen til den pågældende og andre tilstedeværende, så der ikke voldes unødig krænkelse og ulempe (skånsomhedsprincippet).

Vi tilbyder undervisning i følgende temaer:

KONFLIKTFOREBYGGELSE & KONFLIKTFORSTÅELSE

DEESKALERING SOM METODE

RELATIONELLE VIRKEMIDLER

TRYGHEDSTRÆNING & PSYKO-FYSISK TRÆNING

LA - LOW AROUSAL

MENTALISERING

SKÅNSOM NØDVÆRGE & NÆNSOM GUIDNING

SKÅNSOM MAGTANVENDELSE

KONFLIKTHÅNDTERING

TRYGHEDSGUIDE & RISIKOVURDERING

KONFLIKTSTILE, SAMARBEJDE OG ROLLEFORDELING

KOMMUNIKATION - VERBALT OG NONVERBALT

LOVGIVNING, REGISTRERING OG ANMELDELSER

EFTERVÆRN - REAKTIONER, DEFUSING & DEBRIEFING

APG - AROUSAL PROFILE & GUIDELINE

DIAGNOSEFORSTÅELSE

ARBEJDSMILJØ - TRIVSEL & ARBEJDSGLÆDE

MILJØTERAPI, TILKNYTNINGSSTILE & MODOVERFØRING

bottom of page