top of page

Vores metoder

Vi tilbyder en helhedsorienteret undervisnings- og træningsmetode, et koncept, som er udviklet på baggrund af nyeste viden & evidens og mere end 20 års praktisk erfaring.

Vi ønsker at hjælpe jer med at forebygge:

✔︎  Konflikter, vold og traumer

✔︎  Omsorgstræthed og forråelse

Vi ønsker at I er gode til at:​

✔︎  Håndtere konflikter konstruktivt, trygt og sikkert

✔︎  Samarbejde og at I trives i fællesskabet

✔︎  Være en del af en omsorgs- og læringskultur hvor I oplever psykologisk og fysisk tryghed.

✔︎  Bruge jeres viden om efterværn / reaktioner så I får talt om jeres oplevelser

Vores tryghedsskoncept

Forebyggelse - Håndtering - Læring

Vi har valgt, at vi vil bidrage til det gode og trygge arbejdsmiljø. Vi ved, at mennesker der går glade på arbejde, og så i højere grad går glade hjem til familien når de har fri + de spreder glæde og positivitet i kontakten med de mennesker de møder når de passer deres arbejde. De bliver også længere og de tiltrækker nye gode kolleger.

Mange af vores tiknyttede undervisere har oplevet udviklingen på egen krop. De har set og mærket hvordan konstante forandringer, ændringer, sammenlægninger og besparelser i organisationen, og borgere der bliver markant dårligere, mindre tid til at løse opgaverne, har ført til stress, mistrivsel og dårligt arbejdsmiljø. De fleste af os kender "hamsterhjulet" og hvor svært det kan være at bryde de negative mønstre. Resultat ses desværre også ved en øget forråelse inden for mange fagområder.
 
Det er derfor vigtigt at kompetenceudvikling og videnstransformation sker i et tilpasset tempo, at det giver mening og at medarbejderne er motiverede for læring, og at medvirke til at skabe nødvendige forandringer på arbejdspladsen. Vi bliver aldrig færdig med at udvikle os, og sådan skal det selvfølgelig også være. Men det er vigtigt at undervisningen og indholdet er forankret i landets kultur, og tilpasset i forhold til etik, normer og lovgivning.

Med baggrund i vores fælles viden og erfaring har Institut for Konflikthåndtering udviklet et helhedsorienteret koncept, som indeholder det bedste der findes i ind- og udland.

Metoden er udviklet og lavet til medarbejdere ansat på arbejdspladser i Danmark, Færøerne og i Grønland 

Low arousal, APG, Den Psyko-Fysiske metode

Low arousal & nænsom guidning

En ikke konfronterende, konfliktnedtrappende & tryghedsskabende pædagogisk tilgang.

 

Metoden kan ikke stå alene så vi inddrager, italesætter og træner det der virker for jer.

 

Vi tilbyder: Intro,  Basis 1 og  Basis 2 + tilpassede LA kurser

APG-Arousal Profil & Guideline

En særlig supervisions-metode med borgeren i centrum og med fokus på vidensdeling og risiko-vurdering.

 

Målet er forebyggelse af vold og forråelse på arbejdspladsen. 

Metoden er enkel, evidens-baseret og udviklet specielt til danske forhold.

Den Psyko-Fysiske metode

En kendt og respekteret metode udviklet siden 1988. Bygger på evidensbaseret viden og forskning, praktisk erfaring, under-søgelser og litteratur.

 

Indeholder både teoretiske oplæg og Psyko-Fysisk træning herunder

nænsom guidning, skånsom nødværge og skånsom magtanvendelse

Læringsstile, opbygning & effekt

Mennesker lærer forskelligt, men der er selvfølgelig flere ting der har indflydelse på udbyttet og læringseffekten. De vigtigste er:

 • Det visuelle: At bruge øjnene

 • Det auditive: At bruge ørerne

 • Det taktile: At bruge hænderne

 • Det kinæstetiske: At bruge kroppen

 

Og så er der to markante forskellige tilgange: den holistiske og den analytiske.

 • Den holistiske elev har brug for humor og for at kende helheden for at blive motiveret

 • Den analytiske elev har brug for stringens og saglighed

 

​Når det kommer til stykket er de fleste mennesker ret ens når de skal lære noget nyt:

 • Kommunikationen skal være klar og passe til deres virkelighed.

 • De skal vide, hvorfor de skal lære det.

 • De skal være motiveret for at lære.

 • De skal yde en indsats for at lære.

 • De skal have mulighed for at reflektere over den information de modtager, så de kan indarbejde det i de strategier, de allerede har i hjernen.

 

De fleste lærer bedst noget om emner, der interesserer dem, og som bliver formidlet på en spændende måde. Hvad det er for den enkelte, er naturligvis meget individuelt.

Opbygning

Vores kurser bygges op efter jeres ønsker til tid, indhold og ønsket udbytte. Vi tilbyder vejledning inden kursusstart og hjælp til at få forankret det lærte når i er kommet tilbage fra kursus. Vi kommer med forslag til indhold og forløb, så i får det største udbytte. Undersøgelser vi at kun ca. 20 % af de vi lærer bliver ordentligt implementeret og benyttet efterfølgende.

Effekt

Effekten af undervisning er afhængig af indholdet, erfaring, tildligere kurser mm. Vores erfaring er at man får det største udbytte af fysisk undervisning. E-læring, Webinarer og online & træning og læringsforløb har en mere fleksibel form, hvor deltagerne kan tilgå et digitalt læringsrum på et nærmere fastsat tidspunkt eller i deres eget tempo. Vi anbefaler en kombination af fysisk og online undervisning.

Forskning & evidens

Vores Undervisning, metoden og indhold tager udgangspunkt i nyeste forskning, evidens og "best practice" fra ind- og udland. Forskningen udgør en særdeles vigtig del af hele vores teoretiske fundament for vores koncept. Vi ser det som vores fornemmeste opgave at sikre at det der læres skal kunne omsættes til praksis og Danske forhold. 
 
I IFKH sætter vi fokus på det gode og trygge arbejdsmiljø. Vi tror på at trygge rammer giver gode arbejdsvilkår, hvor fagligheden og arbejdsglæden kan blomstre til gavn for både medarbejdere og de mennesker de passer på og omgåes med.

Links

Herunder vil der løbende blive opdateret henvisninger til litteratur, artikler, metoder, organisationer mfl. som kan have interesse for alle os der arbejder med forebyggelse, håndtering og læring.

BFA.

BFA - Branche Fællesskab Arbejdsmiljø giver gode råd vedr. et godt arbejdsmiljø indenfor velfærd og offentlig administration.

www.arbejdsmiljoweb.dk

ENTMA.

ENTMA - European Network For Training in the Management of Aggression. Et europæisk netværk for trænere. En international organisation der deler viden, forskning og andet, der kan medvirke til at vi nationalt og internationalt kan sikre et omsorgsfuldt behandlingsmiljø både for ansatte og patienter.

www.entma.eu

Konfliktråd.
Konfliktråd er et møde mellem forurettede og gerningsmanden. Det er frivilligt for begge parter at deltage i mødet, der finder sted med en uvildig tredieperson (en mægler) som mødeleder. Konfliktråd træder ikke i stedet for straf, men er et supplement til straf.
www.konfliktraad.dk

Socialt Udviklingscenter (SUS)
Uafhængig, almennyttig forening, specialiseret i metodeudvikling, proces- og projektstyring og formidling i forhold til socialt udsatte medborgere. Udvikling, afprøvning og implementering af metoder. Mange projekter relateret til konfliktstof, fx vold som udtryksform og mobning.
www.sus.dk

Det Kriminalpræventive Råd
Fra det kriminalpræventive råds hjemmeside kan du downloade materiale om konstruktiv konflikthåndtering i skolen, bl.a. projektrapporten ‘Skolens sociale liv’ og publikationen ‘Grib konflikten’.
www.dkr.dk

Arbejdstilsynet.

Arbejdstilsynet er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet. De fører bla. tilsyn med virksomheder med henblik på at skabe et sikkert, sund og udviklende arbejdsmiljø.

www.at.dk

bottom of page